ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO 65 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VINH QUANG VÀ THẮNG LỢI

Đảng Nhân dân cách mạng Lào

65 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VINH QUANG VÀ THẮNG LỢI

 

 thatluong.jpg


           Tháng 10 năm 1930, theo quyết định của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương có nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Cămpuchia tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Lúc đó, tổ chức đảng ở Lào là một bộ phận của Đảng Cộng sản Đông Dương. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, nhân dân các bộ tộc Lào đã giành thắng lợi vẻ vang, tuyên bố độc lập và thành lập Chính phủ Lào tự do, ngày 12 tháng 10 năm 1945.

         Trước tình hình ba nước Đông Dương và quốc tế có nhiều chuyển biến lớn, tháng 2 năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội lần thứ hai. Đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn được cử tham gia Đại hội. Đại hội đã quyết định tổ chức ở mỗi nước một đảng riêng để lãnh đạo cách mạng cho phù hợp với đặc điểm của từng nước. Từ đó, ở Việt Nam có Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), ở Lào và Cămpuchia cũng thành lập đảng riêng để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, tự do.

          Theo tinh thần đó, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất họp ở tỉnh Hủa Phăn từ 22-3 đến 6-4-1955. Đại hội thông qua Báo cáo thành lập Đảng; lấy tên là Đảng Nhân dân Lào, thông qua các đường lối cơ bản, chương trình hành động trước mắt và Điều lệ của Đảng; lập Ban Chỉ đạo Trung ương gồm 5 đồng chí: Cayxỏn Phômvihẳn, Nuhăc Phunxavẳn, Xixavat Keobunphăn, Khămxèng, Bun Phômmahaxay; do đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn làm Tổng Bí thư. Tháng 6-1959, Đảng đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương thành Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đề ra nhiệm vụ cách mạng trước mắt là: “Đoàn kết, lãnh đạo toàn dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thực hiện một nước Lào hoà bình, dân chủ, thống nhất và độc lập”.

         Đại hội II Đảng Nhân dân Lào họp tại căn cứ địa Viêng Xay (Sầm Nưa) (tháng 2-1972). Đại hội đã thông qua Cương lĩnh chính trị, sửa đổi Điều lệ Đảng và quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Nhân dân Cách mạng (Nhân dân cách mạng) Lào. Đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội định ra Cương lĩnh chính trị, với nội dung: “Hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước... xây dựng một nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng; tích cực góp phần vào công cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Đông Dương, Đông Nam Á và trên thế giới”.

            Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 4 năm 1982) xác định hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất (1981 - 1985). Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 55 đồng chí, do đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn làm Tổng Bí thư.

           Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 11 năm 1986) thông qua Báo cáo Chính trị và nhận định: Sau hơn 10 năm giải phóng, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới và đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo điều kiện cho cách mạng Lào tiến lên giành nhiều thành tựu mới trên các mặt trận chính trị, kinh tế và xã hội; định ra nhiệm vụ, bước đi trong công cuộc đổi mới toàn diện của sự nghiệp cách mạng Lào xuất phát từ đặc điểm cụ thể ở Lào và phù hợp với bối cảnh mới của thế giới. Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ hai 1986 - 1990. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 60 đồng chí. Đồng chí Cay-xỏn Phômvihẳn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

           Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 3 năm 1991). Đại hội xem xét, đánh giá quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định những thành tựu đạt được, nêu rõ những hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn. Đại hội lần thứ V thể hiện sự đổi mới cả về tư duy chính trị, tư tưởng, tổ chức và phong cách công tác của Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 55 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Theo Điều lệ Đảng sửa đổi của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại hội đã bầu Đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Cố vấn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm ba đồng chí: Phumi Vôngvichit, Xuphanuvông và Xi-xổm-phon Lòvănxay. Ngày 21 tháng 12 năm 1992, đồng chí Cayxỏn Phômvihẳn từ trần, đồng chí Khămtày Xiphănđon được bầu làm Tổng Bí thư.

             Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 3 năm 1996). Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trải qua chặng đường nhiều gian lao và đầy thử thách, Đảng đã lãnh đạo đất nước tiến hành đổi mới và giành được nhiều thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Uy tín quốc tế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng nhằm xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân các bộ tộc Lào, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa VI gồm 49 đồng chí. Đồng chí Khămtày Xiphănđon được bầu làm Tổng Bí thư.

        Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 3 năm 2001). Đại hội đề ra đường lối chiến lược là đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 đưa đất nước thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vững bước tiến vào thế kỷ 21, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 53 ủy viên. Đồng chí Khămtày Xiphănđon được bầu làm Tổng Bí thư.

         Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 3 năm 2006). Đại hội đánh dấu giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc đề ra đường lối tăng cường đoàn kết toàn Đảng và toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, sớm đưa đất nước khỏi tình trạng kém phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 55 đồng chí. Đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn được bầu làm Tổng Bí thư.

                 Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 3 năm 2011). Đại hội thống nhất tăng cường vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực; kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác gắn chặt với việc củng cố nội bộ vững mạnh. Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới với tư tưởng chỉ đạo về lý luận và hành động thực tiễn, bước đi phát triển toàn diện, tạo bước đột phá trong việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới, tạo cơ sở vững chắc đưa Lào thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển và tiếp tục thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập với khu vực và quốc tế, bảo đảm tốc độ phát triển kinh tế cao, ổn định và giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đại hội đã bầu 61 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương. Đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn được bầu lại làm Tổng Bí thư.

                  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tháng 1 năm 2016). Khẩu hiệu của Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa”. Đại hội đã khẳng định tiếp tục xây dựng và củng cố chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược theo đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc, nổi bật là tiến hành công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tiến hành công tác xây dựng Đảng; coi trọng phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhằm xây dựng xã hội văn minh và công bằng; xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân ổn định, vững chắc. Đại hội đã Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 69 Ủy viên chính thức và 8 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Bunnhang Vôlachít được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X.

            Kể từ ngày ra đời (22-3-1955) Đảng Nhân dân Lào nay là Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã khắc vào lịch sử oai hùng của đất nước và dân tộc Lào những mốc son chói lọi. Đảng đã lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào giành thắng lợi vang dội ngày 2-12-1975, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lập nên nước CHDCND Lào, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mớiHòa bình, Độc lập, Dân chủ, Thống nhất, Thịnh vượng. 

          Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Đảng lãnh đạo nhân dân đẩy lùi mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên vững chắc, kinh tế tăng trưởng liên tục, tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng, là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và địa vị của CHDCND Lào trên trường quốc tế.

 

                                                             Dẫn nguồn:  Báo Điện tử ĐCSVN

                                                       Ban Tư liệu - Văn kiện (tổng hợp) 

  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
   (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
 • Số người đang online: : 8
  Tổng số lượt truy cập: 305395
  Copyright @ 2016. Designed by DTC