Thông tư liên tịch 66/2014/TTLT-BQP-BTC

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH

                                                 

 

Số: 66/2014/TTLT-BQP-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

                                                           

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg

ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định

về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân

làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

 

 


Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg);

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập   hài cốt liệt sĩ và một số chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các đội chuyên trách và các tổ chức được giao trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng thuộc biên chế của các đội chuyên trách trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi là đội tìm kiếm, quy tập) ở trong nước và ngoài nước.

2. Các tổ chức trực tiếp chỉ đạo, thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gồm:

a) Các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ ở trong nước và ngoài nước;

b) Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo quân khu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt cấp tỉnh; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp tỉnh; Văn phòng, cơ quan Thường trực cấp quốc gia, cấp quân khu, cấp tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

c) Các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ thu thập, hoàn thiện hồ sơ về liệt sĩ, hồ sơ mộ liệt sĩ; đón tiếp thân nhân liệt sĩ.

3. Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập    hài cốt liệt sĩ (người dẫn đường, bảo vệ, tham gia trực tiếp các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ); người cung cấp thông tin về liệt sĩ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo quân khu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt cấp tỉnh; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp tỉnh.

 

Chương II

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ BẢO ĐẢM

Điều 3. Chế độ, chính sách; cách tính hưởng và chi trả chế độ đối với đối tượng thuộc biên chế của các đội tìm kiếm, quy tập khi làm nhiệm vụ trong nước và ngoài nước

1. Đối tượng hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này thuộc biên chế của các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi làm nhiệm vụ trong nước và ngoài nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg.

2. Cách tính hưởng và chi trả chế độ

a) Chế độ phụ cấp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg bằng 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước, được tính hưởng theo tháng; trường hợp không đủ tháng thì từ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 01 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng;

b) Chế độ phụ cấp khu vực quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở ngoài nước được tính hưởng theo tháng; mức hưởng bằng 1,0 so với mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ;

c) Chế độ phụ cấp trách nhiệm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, mức 0,5 so với mức lương cơ sở, được tính hưởng theo tháng; thời gian được tính hưởng kể từ ngày được biên chế thuộc đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

d) Chế độ bồi dưỡng quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg được tính hưởng đối với những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

đ) Chế độ bồi dưỡng sức khỏe quy định tại Điểm đ Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg tính hưởng như sau: Thời gian làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ đủ 6 tháng đến 12 tháng được bồi dưỡng 02 lần; dưới 6 tháng được bồi dưỡng 01 lần;

e) Chế độ hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng Campuchia quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg được cấp phát tập trung cho đội tìm kiếm, quy tập ở ngoài nước theo quân số thực tế làm nhiệm vụ;

g) Chi phí thanh toán viện phí, chuyển thương quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg được thực hiện như sau:

- Trường hợp bị bệnh, bị thương phải khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế của nước Bạn thì được thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của nước sở tại; đội tìm kiếm, quy tập lưu giữ chứng từ, giấy tờ liên quan làm cơ sở thanh quyết toán (giấy vào viện, giấy ra viện; chứng từ, hóa đơn thanh toán viện phí).

- Trường hợp phải vận chuyển bệnh nhân bằng phương tiện giao thông của nước Bạn thì được thanh toán theo thực chi; đội tìm kiếm, quy tập lập văn bản hành trình vận chuyển bệnh nhân và chi phí cụ thể cho từng trường hợp làm cơ sở thanh quyết toán.

h) Thời gian tính hưởng các chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg đối với các đối tượng được biên chế thuộc đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước, được tính từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh.

Điều 4. Chế độ, chính sách; cách tính hưởng và chi trả chế độ đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách các cấp

1. Đối tượng hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư này được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg khi có quyết định của cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước hoặc thực hiện kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước.

2. Chi phí thanh toán viện phí, chuyển thương quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg thực hiện như hướng dẫn tại điểm g Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

3. Kinh phí bảo đảm chế độ, chính sách đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Uỷ ban Chuyên trách thuộc cấp nào thì ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 5. Chế độ, chính sách; cách tính hưởng và chi trả chế độ đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

1. Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (bao gồm: Người dẫn đường, bảo vệ, tham gia trực tiếp các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg. Hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Căn cứ chi trả: Quyết định về việc huy động của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc Thủ trưởng Cục Chính trị quân khu, trên cơ sở kế hoạch tìm kiếm, quy tập đã được phê duyệt (Quyết định ghi rõ thời gian được huy động, các chế độ được hưởng, kinh phí chi trả);

b) Tổ chức chi trả: Ở trong nước do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) chi trả; ở ngoài nước do đội tìm kiếm, quy tập chi trả; lập phiếu chi trả  (Mẫu 02) làm chứng từ thanh quyết toán;

c) Chi phí thanh toán viện phí, chuyển thương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg thực hiện như hướng dẫn tại Điểm g Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Người cung cấp thông tin trực tiếp xác định đúng vị trí mộ, quy tập được ít nhất 01 hài cốt liệt sĩ trở lên (đủ điều kiện công nhận là hài cốt liệt sĩ) được bồi dưỡng và khen thưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg; được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đội tìm kiếm, quy tập (nếu làm nhiệm vụ ở ngoài nước) lập văn bản, có xác nhận của chính quyền địa phương sở tại và chỉ huy đơn vị tìm kiếm, quy tập (Mẫu 01); trực tiếp chi trả chế độ cho người cung cấp thông tin chính xác; lập phiếu chi trả (Mẫu 02) làm chứng từ thanh quyết toán.

b) Người có thành tích xuất sắc về cung cấp thông tin chính xác mộ liệt sĩ được khen thưởng ngay sau khi có kết quả tìm kiếm, quy tập; do Tư lệnh Quân khu hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) quyết định.

3. Hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

a) Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đến các đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg; với số lượng không quá ba (03) người, mỗi năm một (01) lần.

b) Thủ tục, hồ sơ:

- Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ trước khi đi tìm mộ liệt sĩ, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cấp Giấy giới thiệu (Mẫu 03) và có trách nhiệm khai báo chính xác những thông tin để ghi trong Giấy giới thiệu; Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 01 ngày làm việc có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin và cấp giấy Giới thiệu cho đối tượng;

- Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đến đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: Giấy giới thiệu (bản chính, 01 bản); Giấy báo tử liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công (bản sao có chứng thực, 01 bản);

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đơn vị cấp sư đoàn hoặc tương đương trở lên, căn cứ vào các giấy tờ của thân nhân; trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, xem xét, quyết định hỗ trợ; lập Phiếu chi trả (Mẫu 02); sao, lưu các giấy tờ trên làm chứng từ thanh quyết toán. 

Điều 6. Bảo đảm, chi phí hoạt động đối với các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ ở trong nước và ngoài nước

Các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước được bảo đảm theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg. Một số nội dung được hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

1. Bảo đảm phương tiện đi lại, trang bị, phương tiện chuyên dụng thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước và tình hình nhiệm vụ các đơn vị, Bộ Quốc phòng bảo đảm từng bước.

2. Chi bảo đảm xăng dầu, bao gồm: Chi mua xăng, dầu bảo đảm nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ (cả trong nước và ngoài nước) theo hạn mức xăng dầu được Bộ Quốc phòng phê duyệt hàng năm.

3. Chi cất bốc mộ liệt sĩ có hài cốt mức 600.000 đồng/mộ. Nội dung chi gồm: Tiểu sành 01 cái; vải liệm 02 mét; ny lon 02 mét; rượu hoặc cồn 03 lít; hương 01 bó; xà phòng 01 bánh (hoặc 01 túi 250 gam); đồ lễ theo phong tục địa phương.

4. Các nội dung chi khác hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Chi thanh toán viện phí, vận chuyển bệnh nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm g Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

b) Chi lệ phí hộ chiếu, các phí, lệ phí khác thanh toán theo thực chi;

c) Chi thuê phương tiện đào bới, đền bù thiệt hại về công trình, cây cối, hoa màu, căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, lập hợp đồng thuê phương tiện, biên bản đền bù thiệt hại, phiếu thanh toán để làm chứng từ thanh quyết toán.

Điều 7. Bảo đảm chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách; Văn phòng, cơ quan Thường trực các cấp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ thu thập, hoàn thiện hồ sơ về liệt sĩ, hồ sơ mộ liệt sĩ, đón tiếp thân nhân liệt sĩ

Nội dung bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo quân khu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt cấp tỉnh; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp tỉnh; Văn phòng, cơ quan thường trực các cấp về tìm kiếm, quy tập và các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ thu thập, hoàn thiện hồ sơ về liệt sĩ, đón tiếp thân nhân liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg. Một số nội dung bảo đảm được hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Chi hỗ trợ Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt cấp tỉnh của Lào; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp quân khu và cấp tỉnh của Campuchia; cơ quan, tổ chức nước ngoài khác thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung, Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Chi bảo đảm phục vụ Đoàn ra, đón tiếp Đoàn vào đối với Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách cấp tỉnh mỗi năm không quá 02 lần.

3. Chi tổ chức thu thập, xử lý thông tin, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bao gồm:

a) Chi cho các hoạt động tìm kiếm, lưu trữ; phân tích, đối chiếu, so sánh; khử trùng, bổ sung thông tin, tích hợp cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống phần mềm về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

b) Chi cho các hoạt động tìm kiếm, lưu trữ, phân tích, đối chiếu, công bố các mật danh đơn vị tham gia chiến tranh;

c) Chi cho các hoạt động khảo sát, đo đạc, đối chiếu, xác định nơi có mộ liệt sĩ đã được quy tập, nơi chưa được tìm kiếm, quy tập phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và lưu trữ;

d) Chi cho công tác khảo sát, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

đ) Chi cho in tài liệu tuyên truyền; tài liệu hệ thống các văn bản liên quan tới công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tài liệu, bản đồ tìm kiếm, quy tập; hồ sơ lưu trữ; trích lục thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

e) Chi cho phí đăng ký trang thông tin điện tử trên internet; cập nhật dữ liệu, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng Thông tin điện tử.

Mức chi các nội dung nêu trên, căn cứ kế hoạch của các đơn vị, các quy định và nguồn kinh phí được cấp, Bộ Quốc phòng phân bổ cho các đơn vị; thanh quyết toán theo quy định.

4. Chi tổ chức Lễ đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ, thực hiện như sau:

a) Nội dung chi tổ chức Lễ đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ, bao gồm: Trang trí lễ đài, Maket, hương, nến, vòng hoa, lễ vật thờ cúng theo phong tục địa phương; bồi dưỡng lực lượng phục vụ;

b) Mức chi 20.000.000 đồng/01 buổi Lễ, đối với cấp tỉnh; 10.000.000 đồng/01 buổi Lễ, đối với cấp huyện (quận);

c) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận) chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo đảm và thanh quyết toán theo quy định.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm hướng dẫn tại Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Việc hạch toán và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn.

          3. Ngân sách địa phương chi bảo đảm và hỗ trợ các nội dung sau:

          a) Chi chế độ, chính sách đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách do địa phương thành lập;

          b) Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ tổ chức lễ đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân tìm kiếm mộ liệt sĩ; hỗ trợ công tác tuyên truyền.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính

a) Căn cứ đề nghị của Bộ Quốc phòng, tổng hợp kinh phí bảo đảm chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

b) Phối hợp với Bộ Quốc phòng thống nhất nội dung chi, mức chi một số hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách; Văn phòng, Cơ quan Thường trực các cấp;

c) Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

2. Bộ Quốc phòng

a) Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng triển khai tổ chức thực hiện Thông tư này.

- Chỉ đạo Cục Chính sách:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp kế hoạch bảo đảm, dự toán kinh phí hằng năm, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện;

+ Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính/BQP lập kế hoạch phân cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; thông báo cho các cơ quan, đơn vị;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

b) Bộ Tổng Tham mưu

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị, tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng bảo đảm phương tiện, trang bị; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định.

c) Tổng cục Kỹ thuật

Phối hợp bảo đảm trang bị, phương tiện; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện.

d) Tổng cục Hậu cần

Hướng dẫn việc bảo đảm nhà tạm; bảo đảm trang phục, phương tiện hậu cần, đời sống; vật tư, xăng dầu theo quy định; chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

đ) Cục Tài chính/BQP

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí; tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm, báo cáo Bộ Quốc phòng, đề nghị Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Hướng dẫn, tổ chức cấp phát kinh phí kịp thời và thanh, quyết toán theo quy định;

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

e) Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có liên quan về nội dung của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Thông tư này;

- Trên cơ sở dự toán hằng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc phần dự toán kinh phí bảo đảm báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/TCCT, Cục Tài chính/BQP); phân bổ kinh phí theo quy định;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chính xác, dân chủ, công khai các chế độ, chính sách. Hằng năm, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Bộ Quốc phòng (Cục Chính sách/TCCT); tổ chức sơ, tổng kết theo quy định; chủ trì giải quyết các vướng mắc phát sinh tại đơn vị.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Thông tư này;

- Lập dự toán, thanh quyết toán các nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm;

- Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết theo quy định; chủ trì giải quyết các vướng mắc phát sinh tại địa phương.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 

2. Bãi bỏ Công văn số 17783/BTC-VI ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức chi cho lực lượng làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ; Hướng dẫn số 256/LC: CS-TC ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Cục Chính sách/TCCT, Cục Tài chính/BQP hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho lực lượng làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về liên Bộ (qua Bộ Quốc phòng) để xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Công Nghiệp

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
   (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
 • Số người đang online: : 12
  Tổng số lượt truy cập: 347117
  Copyright @ 2016. Designed by DTC